Вътрешни правила и закони

Вътрешни правила и закони

Всички видове „стандарти“, без които не може да има ред, дисциплина и хармонично спокойствие.

Вътрешни правила

Вътрешни правила

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА РЕДА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРИ

по Закона за Защита на Личните Данни (ЗЗЛД)
(инструкция за обработване на лични данни и защитата им
от незаконни форми на обработване в регистри
„Персонал“, „Курсисти“, Клиенти“, „Контрагенти и Партньори“ и „Други“)

Глава първа:
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ (ПОЛОЖЕНИЯ)

Чл. 1. Тези вътрешни правила уреждат (регламентират) условията и реда за воденето, поддържането, защитата и реда за упражняване на контрол при воденето на регистри „Персонал“, „Курсисти“, Клиенти“, „Контрагенти и Партньори“ и „Други“ в „УайзМанКАкс“ ЕООД по ЗЗЛД.

Чл. 2. Необходимите технически и организационни мерки за защита личните данни на посочените по-горе лица от неправомерно обработване (случайно или незаконно разрушаване, случайна загуба или промяна, незаконно разкриване или достъп, нерегламентирано изменение или разпространение, както и от всички други незаконни форми на обработване на лични данни).

Чл. 3. Вътрешните правила се приемат с цел:

(1) Създаване на конкретни и ясни правила, процедури и механизми за гарантиране на неприкосновеността на личността и личния живот чрез осигуряване на защита на физическите и юридическите лица при неправомерно обработване на свързаните с тях лични данни в процеса на свободното движение на данните;

(2) Видове обработване на данните – събиране, организиране, съхраняване и разгласяване на лични данни от водените от „УайзМанКАкс“ ЕООД регистри;

(3) Да се регламентира правото на достъп до събираните и обработвани такива данни.

(4) Видовете регистри, които се водят в „УайзМанКАкс“ ЕООД: „Персонал”, „Курсисти”, „Клиенти”, „Контрагенти и Партньори“ и „Други”, както и тяхното подробно описание.

(5) Правата и задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения.

Чл. 4. Вътрешните правила се утвърждават, допълват, изменят и отменят само и единствено от Управителя на „УайзМанКАкс“ ЕООД.

Чл. 5. Настоящите вътрешни правила се прилагат за лични данни по смисъла на ЗЗЛД и се издават на основание чл. 13, ал. 1 от Наредба № 1 за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на лични данни на Комисията за защита на личните данни.

Чл. 6. „УайзМанКАкс“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД и е регистрирана чрез онлайн заявление изх. № 1419405 / 29.04.2016 г. до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).