Политика и Лични данни

Политика и Лични данни

Лични данни

Лични данни

II. Вътрешни правила за Личните данни

Съгласно ЗЗЛД, „УайзМанКАкс“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗЗЛД и е регистриран чрез онлайн заявление изх. № 1419405 / 29.04.2016 г. до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

Изработена е специална инструкция за обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в 5 регистри.