Политика по качество

Политика по качество
(Наръчник/Пътеводител за
осигуряване на високо качество)

Политика по качество

Политика по качество

„УайзМанКАкс“ ЕООД има, честа и удоволствието, да декларира Политиката си за управление по качество, която публично се огласява, разбира, прилага и поддържа от всички настоящи (и бъдещи) служители на фирмата.

Политика по качество:

Настоящата политика е изцяло насочена към пълното удовлетворяване на очакванията и изискванията на клиентите ни при изработката, поддръжката и всичко останало свързано със Сайтаджийството.

В нашата работа, с клиентите ни, ние целим да прилагане възможно най-високите стандарти по отношение качеството на предоставяните от нас услуги, а също така и безупречна коректност в деловите ни взаимоотношения.

„УайзМанКАкс“ ЕООД иска, като доказателство за нашия морал и професионализъм, както и за поддържане на висока репутация пред клиенти ни, да гарантираме следното:

1. Нашите услуги и продукти се разработват с помощта на съвременни технологии.

2. Предоставяме масимална информираност на потребителите за всички водове условия, гаранции и цени на нашите услуги и продукти.

3. Имаме внедрен, доказан във времето, системен контрол за ефективност и използваемост на нашите услуги и продукти, а също така и за тяхната пригодност да удовлетворят напълно изискванията и очакванията на потребителите.

4. Избягваме да допускаме възникване на конфликт на интереси.

5. Притежаваме уникалност и унифицираност на поставените мисия, цели и вътрешно фирмените правила на „УайзМанКАкс” ЕООД.

6. Имаме система за регистриране и своевременно бързо реагиране за отстраняване на нежелани несъотвествия и грешки, а също така и за редовно прилагане на превантивни и коригиращи, целенасочени действия.

7. Система за вътрешно-външна фирмена отчетност и контрол на високо равнище.

8. Качествено и периодично обучение на служителите, стажантите и контрагентите, като осигуряваме възможности за професионално развитие и усъвършенстване.

9. Разработваме анкети за допитване за желанията и потребностите на потребителите.

10. Осигуряваме непрекъснато подобряване на качеството на услугите и продуктите чрез редовни вътрешни проверки по квалифицирана одиторска методология.

Политика по качеството на софтуерна фирма

Политика по качеството на софтуерна фирма

Принципи за осигуряване на качеството и ЗБУТ:

11. Опазването на Ноу-Хау-то, търговската марка, фирмената тайна и етиката на обслужване в „УайзМанКАкс” ЕООД се съблюдават строго. Всякаква информация и данни за нашите клиенти се третират от нас като поверителни и не се предават на трети лица без съгласието на потребителя. Нашите служители, подизпълнители и контрагенти осъзнават напълно това свое задължение и много строго се придържат към него.