Правила и Условия за ползване

Правила и Условия
за ползване

Правила и Условия за ползване

Правила и Условия за ползване

Тези правила и условия за ползване на сайта и предоставените уеб услуги са Споразумение и имат силата на Договор. Договор, който урежда взаимоотношенията с крайните потребители на „УайзМанКАкс“ ЕООД. Описва се това, което по закон имате право да очаквате и изисквате от нас и нашия сайт. Обратното също е в сила – тук се казва какво сте длъжни да спазвате.

Забележка: Всички предходни Правила и Условия за ползване са невалидни.

РАЗДЕЛ I.
Предмет и Общи положения

1. С тези Общи условия за ползване на договора между „УайзМанКАкс“ ЕООД, гр. София, ул. „Слатинска река“, бл. 10А, наричан по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, и неговите крайни потребители, наричани по-долу “ПОТРЕБИТЕЛИ” се уреждат условията и реда за предоставяне на онлайн/уеб услуги.

2. Тези Общи условия за ползване са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях.

3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България, Европейския Съюз и други държави, като САЩ, Канада, Япония и т.н..

РАЗДЕЛ II.
Услуги, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя:
4.1. „УайзМанКАкс“ ЕООД предоставя онлайн/уеб базирани услуги, състоящи се в изработка, поддръжка, SEO, онлайн маркетинг и онлайн проучване и други дейности свързани със Сайтаджийството съгласно съвременните етични и технологични възможности на мрежата.

4.2 Справочни услуги – свързани с предоставяне на информация за онлайн/уеб услугите, предлагани от „УайзМанКАкс“ ЕООД.

4.3 Обхватът на услугите ще се разширява напрекъснато.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има задължение и социална отговорност да предоставя качествени услуги на лица с определена инвалидност и на лица със специални социални нужди при преференциални условия.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ „активира“ услугите, съгласно сключения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 24 часа от момента на плащане на цената.

Вие сключвате договор за използването насайта и предоставените услуги

Вие сключвате договор за използването на сайта и предоставените услуги

РАЗДЕЛ III.
Договор за предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

7. Индивидуалният договор между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се счита за сключен от датата на подписването му от двете страни, като в договора се посочват личните данни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ПОТРЕБИТЕЛЯ, услугите, които са закупени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за използване на услугите, начинът на заплащане, лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес за кореспонденция и всички други данни и документи, които са необходими за правилната и качествената изработка/доставка на услугата.